Area jaarverslag 2017: veerkrachtig en van meerwaarde voor gemeenten

21 juni 2018

PERSBERICHT

Emmen, 22 juni 2018

AREA TOONT ZICH WEDEROM VEERKRACHTIG EN VAN MEERWAARDE VOOR GEMEENTEN

Met een positief bedrijfsresultaat van 730.000 euro en een continue focus op verbetering toont Area zich opnieuw veerkrachtig. Dit blijkt uit het jaarverslag van 2017. Zo werd in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen een trendbreuk zichtbaar in de omslag van afval naar grondstoffen. Hierdoor zijn minder kosten, meer opbrengsten en meer milieuwinst ontstaan. Ook betaalden de Area-gemeenten opnieuw minder kosten per aansluiting voor de inzameling en verwerking van afval.

Het bedrijfsresultaat van Area ligt met 730.000 euro ruim een ton hoger dan het begrote resultaat in het strategisch plan 2016-2021. De omzet was in 2017 nagenoeg gelijk aan 2016: 25,7 miljoen euro. Door investeringen in ondergrondse verzamelcontainers daalde de solvabiliteitsratio van 29,8 naar 27,9 procent. De komende jaren wordt middels dividendbeleid toegewerkt naar herstel naar 30 procent.

Operationele verbeterprojecten
In 2017 werden diverse operationele verbeterprojecten uitgerold. Zo werd in opdracht van de gemeente Hoogeveen de inzamelfrequentie voor PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) verhoogd en die van restafval verlaagd. Daarnaast werd de milieustraat in Hoogeveen verbeterd en gemoderniseerd. In Coevorden werd de PMD-container bij bijna 15.000 huishoudens ingevoerd alsook een restafvalcontainer met chip. In Emmen leverde Area negen nieuwe sorteerstraten op voor glas, papier, textiel en PMD bij winkelcentra, waarmee het totaal per eind 2017 uitkwam op twaalf (van de zestien). Daarnaast werden bij hoogbouwlocaties in Emmen nog eens 290 verzamelcontainers vervangen voor moderne, ondergrondse systemen. In het totale werkgebied beheert Area er nu 900.

Andere Area-projecten waren onder andere: routeoptimalisatie in het totale werkgebied van Area, een proef voor de invoering van boordcomputers en professionalisering van het workflowmanagement en ICT. Daarmee ontwikkelt Area zich tot regionale specialist in logistieke inzameltechnologie.

Manifest Drenthe VANG
In 2017 tekenden Area en de twaalf Drentse gemeenten het Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstof, waarmee de intentie werd uitgesproken om intensief samen te werken in het reduceren van de hoeveelheid restafval naar 100 kg per inwoner per jaar. Area ziet nieuwe kansen in een betere scheiding van gft (groente-, fruit- en tuinafval), luiers en incontinentiemateriaal, textiel, papier en glas.

Leiderschap en eigen verantwoordelijkheid
Eind 2017 zijn binnen Area gesprekken gevoerd over de thema’s leiderschap, communicatie, samenwerken en het nog beter benutten van elkaars vakmanschap. Hieruit kwamen verbeterthema’s naar voren, die werden (h)erkend en besproken. De gesprekken hierover worden in 2018 voortgezet, met als doel samenwerking, het collectief dragen van verantwoordelijkheid en verbindend en dienend leiderschap te bevorderen. Dit past bij de missie van Area om als stevige, professionele afvalorganisatie van en voor gemeenten het verschil te blijven maken in duurzame afvalbeheersing.

Terug naar overzicht